Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kopalniakultury.czeladz.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2020-11-26.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;

Aktualnie niedostępnymi są jedynie niektóre pliki do pobrania. Rozpoczeliśmy szereg działań, które pozwolą na pełne uzyskanie dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny .

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Beata Marcinkowska, .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 507661435. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kopalnia Kultury
41-253 Czeladź, ul. Trznadla 1

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Trznadla. Przed wejściem brak poręczy, podjazdu. Pozostałe wejścia mają charakter gospodarczy i ewakuacyjny.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku znajdują się dwa korytarze. W głównym holu znajduje się wejście do sali kinowej i szatni. Korytarz na parterze prowadzi do sali tanecznej, plastycznej i toalet w tym dla niepełnosprawnych. O znaczenia pomieszczeń opisane są w sposób kontrastowy.
Z holu na parterze można dostać się schodami na piętro. Schody wyposażone są w poręcz, stopnie oznaczone są za pomocą zmiennej faktury.
Z holu na piętrze można dostać się do sal tanecznych, pomieszczeń biurowych oraz toalety. Brak toalety dla niepełnosprawnych. O znaczenia pomieszczeń opisane są w sposób kontrastowy.
W piwnicy znajduje się korytarz prowadzący do sal prób, pomieszczeń gospodarczych oraz studia nagrań.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem znajduje się jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na teren Kopalni Kultury można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

do góry